House Made Gnocchi

24

Asparagus, shiitake, hazelnuts, sorrel, ricotta, parmesan (V)